Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 188

3. Borçluya ait savunmalar

3.   Borçluya ait savunmalar

Madde 188 - Borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu savunmaları, devralana karşı da ileri sürebilir.

Borçlu, devri öğrendiği anda muaccel olmayan alacağını, devredilen alacaktan önce veya onunla aynı anda muaccel olması koşuluyla borcu ile takas edebilir.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

c) Borçluya ait defiler

Madde 167 - Borçlu, temlike vakıf olduğu zaman; temlik edene karşı haiz olduğu defileri, temellük edene karşı dahi dermeyan edebilir.

Borçlunun matlubu temlik eden zimmetinde temlike vakıf olduğu zaman müeccel bir alacağı var idise bu alacağın temlik edilen matluptan sonra muacceliyet iktisap etmiş olmaması şartiyle borç ile takas edilmesini talep edebilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 187 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 167 nci maddesini karşılamaktadır.

Tasarının iki fıkradan oluşan 187 nci maddesinde, alacağın devri durumunda, borçlunun yapabileceği savunmalar düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 167 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan “c. Borçluya ait def’iler” şeklindeki ibare, Tasarıda “3. Borçluya ait savunmalar” şeklinde değiştirilmiştir.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Adalet Komisyonu Değişiklik Gerekçesi:

Alt Komisyonca, Tasarının 187 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “devredilen alacaktan önce muaccel olması koşuluyla” ibaresi, bu ibarenin 818 sayılı Borçlar Kanununun 167 nci maddesinin ikinci fıkrasında, aynı fıkrayı karşılayan İsviçre Borçlar Kanununun 169 uncu maddesinin ikinci fıkrasına da uygun olarak “…bu alacağın temlik edilen matluptan sonra muacceliyet iktisap etmiş olmaması şartiyle” şeklinde ifade edildiği göz önünde tutularak, borçlunun devri öğrendiği anda henüz muaccel olmayan alacağını, sadece devredilen alacaktan önce değil, onunla aynı anda muaccel olması durumunda da borcu ile takas edebileceğini ifade etmek üzere, “devredilen alacaktan önce veya onunla aynı anda muaccel olması koşuluyla” şeklinde değiştirilmiş ve Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 188 inci madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

c. Einreden des Schuldners

Art. 169

1 Einreden, die der Forderung des Abtretenden entgegenstanden, kann der Schuldner auch gegen den Erwerber geltend machen, wenn sie schon zu der Zeit vorhanden waren, als er von der Abtretung Kenntnis erhielt.

2 Ist eine Gegenforderung des Schuldners in diesem Zeitpunkt noch nicht fällig gewesen, so kann er sie dennoch zur Verrechnung bringen, wenn sie nicht später als die abgetretene Forderung fällig geworden ist.

2-) CO:

c. Exceptions du débiteur cédé

Art. 169

1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.

2 S’il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.

V-) YİBK, T: 07.02.1936, E: 2, K: 4 sayılı kararından:

Mübadil bonolarına kanunu mahsusla tedavül kabiliyeti verilmiş ve ahara devrü temlikine ibtidaen muvafakat edilmiş olduğu cihetle hüsnü niyet sahibi olan son hâmillerine karşı Borçlar Kanununun 167 nci maddesi sarahatine istinaden bonoların karşılıksız olarak verildiği hakkında dermeyan edilecek def’in şayanı istima ve kabul olmadığı ekseriyetle takarrür etmiştir. (RG. 29.07.1936; S: 3368).

 


Copyright © 2017 - 2023 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X