Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 156

1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde

III. Yeni sürenin başlaması

1.   Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde

Madde 156 - Zamanaşımının kesilmesiyle, yeni bir süre işlemeye başlar.

Borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir mahkeme ya da hakem kararına bağlanmış ise, yeni süre her zaman on yıldır.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

3 - Yeni müddetin mebdei

a) İkrar ve hüküm halinde

Madde 135 - Müruru zaman katedilmiş olunca katıdan itibaren yeni bir müddet  cereyan etmeğe başlar.

Borç bir senette ikrar edilmiş veya bir hüküm ile sabit olmuş ise yeni müddet daima on senedir.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 155 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 135 inci maddesini karşılamaktadır.

Tasarının iki fıkradan oluşan 155 inci maddesinde, borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması durumunda, yeni zamanaşımının işlemeye başlaması ve süresi düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 135 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan “3. Yeni müddetin mebdei / a. İkrar ve hüküm hâlinde” şeklindeki ibareler, Tasarıda “III. Yeni sürenin başlaması / 1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması durumunda” şeklinde değiştirilmiştir.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Adalet Komisyonu Değişiklik Gerekçesi:

Alt Komisyonca, Tasarının 155 inci maddesinin kenar başlığında yer alan “durumunda” ibaresi, kavram uyumunu sağlamak amacıyla diğer maddelerin kenar başlıklarında da yer alan “hâlinde” ibaresi ile değiştirilmiş ve Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 156 ncı madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

3. Beginn einer neuen Frist

a. Bei Anerkennung und Urteil

Art. 137

1 Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem.

2 Wird die Forderung durch Ausstellung einer Urkunde anerkannt oder durch Urteil des Richters festgestellt, so ist die neue Verjährungsfrist stets die zehnjährige.

2-) CO:

3. Début du nouveau délai

a. Reconnaissance ou jugement

Art. 137

1 Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.

2 Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.

V-) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları:

1-) YİBK, T: 11.04.1940, E: 15, K: 70 sayılı kararından:

… Temyiz Mahkemesi hüküm ile tebliğ arasında 10 sene veya daha ziyade bir müddet geçmiş olduğunu öğrenmişken ilâmı tasdik yahud esasa müteallik noktalardan nakzedemez. Onun için temyiz dairesi hükümden sonra müruru zaman vaki olduğu yolundaki iddiayı hüküm ile tebliğ tarihlerine göre varid görürse ilâmın esası hakkında tetkikata girişmeyip şayed diğer tarafdan müruru zamanı kat’eden tediye ve saire gibi tahkika muhtaç sebepler ileriye sürülürse bunlar mahkemece tahkik ve tetkik olunmak üzere ilâmı bozması lâzımdır. (RG. 09.09.1940; S: 4607).

2-) YİBK, T: 23.02.1944, E: 10, K: 5 sayılı kararından:

İtimat, itibar ve sürat esaslarına dayanan ticari muamelelerin farık vasıfları ve hususiyetleri nazara alınarak bunlar hakkında imtiyazlı ve istisnai hükümler konulmuş ve bu cümleden olarak poliçe ve emre muharrer senetlerde nispeten kısa müruru zaman müddetlerine tabi tutulmuş olmasına binaen mütearız içtihatların birleştirilmesi zımnında tevhidi içtihat müessesesine intikal edip mahiyeti yukarıda beyan ve izah olunan meselede mezkûr maddenin birinci fıkrası veçhile müruru zamanın kesildiği tarihten itibaren ayni müddetin yani üç senelik müruru zamanın cereyanı iktiza edeceği ve münhasıran âdi muamelelerde mabihittatbik olup ticari senetlerin hususiyet ve mahiyetleriyle telifi kabil olmıyan ikinci fıkra hükmünün tatbiki lâzım gelmiyeceği ekseriyetle kararlaştırıldı. (RG. 30.05.1944; S: 5717).

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X