Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 612

B. Şekli

B.  Şekli

Madde 612 - Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz.

Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

II - Şartları

1 - Şekli

Madde 512 - Kaydıhayat ile bakma mukavelesi mirasçı nasbını tazammun etmese bile miras mukavelesi şeklinde tanzim olunmak lâzımdır. Şu kadar ki, bu mukavele salâhiyettar makam canibinden tâyin olunmuş olan şartlara tevfikan devletçe tanınmış bir müessese ile aktedilmiş ise gayrî resmi bir senet kifayet eder.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 612 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 512 nci maddesini karşılamaktadır.

Tasarının iki fıkradan oluşan 612 nci maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin şekli düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 512 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan “II. Şartları / 1. Şekli” şeklindeki ibare, Tasarıda “B. Şekli” olarak değiştirilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 512 nci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri, ayrı konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır.

Sistematik yapısı ile metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

II. Entstehung

1. Form

Art. 522

1 Der Verpfründungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit, auch wenn keine Erbeinsetzung damit verbunden ist, derselben Form wie der Erbvertrag.

2 Wird der Vertrag mit einer staatlich anerkannten Pfrundanstalt zu den von der zuständigen Behörde genehmigten Bedingungen abgeschlossen, so genügt die schriftliche Vereinbarung.

2-) CO:

II. Conditions

1. Forme

Art. 522

1 Le contrat d’entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s’il n’implique pas une institution d’héritier.

2 La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l’Etat et aux conditions fixées par l’autorité compétente.

IV-) YİBK, T: 10.12.1952, E: 4, K: 5 sayılı kararından:

…kanun, ölünceye kadar bakma akdi için yalnız resmî şekil mecburiyeti vaz ile iktifa etmiyerek mukaveleyi tanzim edecek resmî memurları da tâyin ve tadat etmiştir. Binaenaleyh Medeni Kanunun bu sarih hükümlerine göre sulh hâkimleriyle noterlerin ölünceye kadar bakma mukavelelerini tanzime salâhiyetli olduklarından şüphe edilemez. 1/9/1938 tarihinde meriyete giren 3456 sayılı Noter Kanununun 44 üncü maddesinin (M) bendiyle noterlerin bu husustaki salâhiyetlerine ayrıca işaret de edilmiş bulunmaktadır. Sulh hâkimleriyle noterlere verilen bu kanuni salâhiyet ancak bir kanun hükmiyle kaldırılabilir. Halbuki, bu hususta istinat olunan Tapu Kanununun 26 ncı maddesinde sulh hâkimleriyle noterlerin bu husustaki salâhiyetlerine taallûk eden hükümlerin ilga olunarak bu salâhiyetin münhasıran tapu sicil muhafız ve memurlarına verildiği anlaşılmamaktadır. Bu itibarla 2644 sayılı kanunun meriyetinden sonra sulh hâkimleriyle noterlerin ölünceye kadar bakma mukavelelerini tanzime salâhiyetleri bulunmadığı yolundaki mülâhaza kanuna uygun değildir.

Kanunun, sulh hâkimleriyle noterlerden başka bu husus için bir memur tavzıf edip etmediği hususuna gelince; 29/12/1934 tarihinde meriyete giren 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesiyle; (Mülkiyete, mülkiyetin gayri ayni haklara müteallik resmî senetlerin tapu sicil muhafız veya memurları tarafından yapılacağı) hükmü vazedilmiştir. Tapu Kanununun mevzuu gayrimenkuller olduğuna göre 26 ncı maddede bahis mevzuu olan mülkiyet (Gayrimenkul) mülkiyetidir. Binaenaleyh bu maddeye göre gayrimenkul mülkiyetini nakle esas olan, yani tescil için sebebi hukuki teşkil eden mukavelelerin tapu sicil muhafız veya memurları tarafından tanzim edilmesi icabetmektedir. Ölünceye kadar bakma akdi ise Borçlar Kanununun 511 inci maddesine göre mülkiyeti nakle esas olan akitlerdendir bu madde metninde açıkça (Bir mamelek yahut bazı mallar temliki) kaydı bulunduğu gibi 513 üncü maddede: (Diğer tarafa bir gayrimenkul temlik eden alacaklı kendi haklarını temin için o gayrimenkul üzerinde tıpkı bir bayi gibi kanuni ipotek hakkını haiz olur) hükmü mevcuttur. Bu itibarla Tapu Kanununun 26 ncı maddesiyle gayrimenkul temlikine taallûk eden mukaveleleri tanzim hususunda tapu sicil muhafızlariyle memurlarına verilen umumi salâhiyetin, mukabil ivaz gayrimenkul olan ölünceye kadar bakma âkıdlarına da şamil olması icabeder. Bu bakımdan tapu sicil muhafızlariyle memurları, Medeni Kanunun 479 uncu maddesindeki (Bu husus ile tavzif edilen memurlar) durumundadır. Binaenaleyh akdin mümeyyiz vasfı ölünceye kadar bakma olup mukabil ivazın gayrimenkul olmasının şekil şartlarına tesir edemiyeceği yolundaki mülâhaza yalnız bir tarafın vecibesi bakımından teferruat hakkında netice çıkarmağa mâtuf olması itibariyle hatalı olduğu gibi kanunun izah olunan açık hükümlerine göre ölünceye kadar bakma mukavelesinin mülkiyeti nakle esas olamıyacağı hususundaki mülâhaza da kanuna uygun bulunmamaktadır.

İzah olunan işbu sebeplere binaen; âkıtlardan birinin, ölünceye kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartiyle diğerine bir gayrimenkul temlikini mutazammın olarak yapmak istediği mukaveleleri tanzime, sulh hâkimleriyle, noterlerin ve tapu sicil muhafız veya memurlarının salâhiyetli bulunduklarına 10/12/1952 tarihinde mevcudun üçte ikisini geçen oyçokluğu ile karar verildi. (RG. 13.03.1953; S: 8358).

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X