Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 8

5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri

5.   Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri

Madde 8 - Öneren, önerisi ile bağlı olmama hakkının saklı olduğunu açıkça belirtirse veya işin özelliğinden ya da durumun gereğinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa, önerisi kendisini bağlamaz.

Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

4 - İltizamsız icap ve aleni icap

Madde 7 - İcabı dermeyan eden kimse bu baptaki hakları mahfuz olduğunu sarahaten beyan eder yahut akdi iltizam etmemek niyetinde olduğu gerek halin muktezasından gerek işin hususi mahiyetinden istidlâl olunursa, icap lüzum ifade etmez.

Tarife ve cari fiyat irsali icap teşkil etmez.

Semenini göstererek emtia teşhiri, kaideten icap addolunur.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 8 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 7 nci maddesini karşılamaktadır.

Tasarının iki fıkradan oluşan 8 inci maddesinde, bir önerinin hangi durumlarda önereni bağlamayacağı; öneri niteliğinde olan ve olmayan davranışlar düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 7 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan “4. İltizamsız icap ve alenî icap” ibaresi, Tasarıda “4. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri” şeklinde değiştirilmiştir.

Ülkemizde giderek yoğunlaşan bir biçimde ticarî kuruluşların reklâm ve pazarlama faaliyetleri sırasında kişilerin posta kutularına varıncaya kadar sattıkları ürünlere veya sundukları hizmetlere ilişkin tarife, fiyat listesi ya da benzerlerini ulaştırdıkları görülmektedir. Bu tür belgeler kendilerine ulaşanlar, belgelerde yer alan ürünlerden veya hizmetlerden yararlanma amacıyla söz konusu ticari kuruluşlara başvurduklarında, belirtilen fiyatların veya niteliklerin değiştirildiği ya da belgede basım hatası olduğu gibi açıklamalarla karşılaşmaktadırlar. Bu olgunun göz önünde tutulması sonucunda, 818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak, Tasarıda “aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça”, bu tür belgelerdeki açıklamaların öneri sayılacağı kabul edilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

4. Antrag ohne Verbindlichkeit, Auskündung, Auslage

Art. 7

1 Der Antragsteller wird nicht gebunden, wenn er dem Antrage eine die Behaftung ablehnende Erklärung beifügt, oder wenn ein solcher Vorbehalt sich aus der Natur des Geschäftes oder aus den Umständen ergibt.

2 Die Versendung von Tarifen, Preislisten u. dgl. bedeutet an sich keinen Antrag.

3 Dagegen gilt die Auslage von Waren mit Angabe des Preises in der Regel als Antrag.

2-) CO:

4. Offre sans engagement et offres publiques

Art. 7

1 L’auteur de l’offre n’est pas lié s’il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s’obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l’affaire.

2 L’envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.

3 Le fait d’exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.

IV-) Yargı Kararları:

1-) Y. 11. HD, T: 17.02.2015, E: 2014/4499, K: 2015/2107:

“… Somut olayda, davalı banka tarafından alacakların tahsili için internet sitesinden aynen "... Banka alacakları mevzuat gereği temerrüt faiziyle borçlulardan talep ve tahsil edilmesi gerekmekte ise de Bankamızın tasfiyesinin hızlandırılması ve yasal yollarla borç tasfiyesi uzun zaman, emek ve masraf gerektirmesi sebebiyle kanun, yönetmelik ve genel Bankacılık uygulamaları çerçevesinde borcun mutabık kalınacak indirimli faiz oranları üzerinden belirlenerek, peşin ve/veya vadeye bağlanarak ödenmesi imkanı sağlanmaktadır. Bankamız alacaklarının tahsiline dair yürürlükte olan uygulamalar hakkında aşağıda kısa bilgiler yer almaktadır. Borcun tespitinde, TL kredide %9 ile %60 arasında değişen Kanuni Faiz Oranları, YP kredide %4 faiz oranı üzerinden borç tespiti yapılacaktır. Bu şekilde bulunan borç tutarının nakden ve defaten ödenmek istenmesi halinde tespit edilen faiz borcuna ayrıca indirim yapılarak borç tamamen kapatılabilecektir. Ayrıca borcun %20’sinden aşağı olmamak üzere kısmen peşin ödenmesi halinde, ödeme süresine bağlı olarak faiz indirimi sağlanmak suretiyle 36 aya kadar vadelendirilmesi de mümkün bulunmaktadır. Borçları aciz vesikasına bağlanmış veya bağlanma aşamasına getirilmiş borçluların kullandıkları orijinal kredi bakiyesinin faizsiz olarak vadelendirilmesi veya orijinal kredi bakiyesinin de iskonto yapılarak kapatılması imkanı getirilmiştir. Ekspertiz değerinin %85’ine kadar gayrimenkul borç mahsubu yapılabilecektir. Borcun idari yollardan tasfiyesine yönelik yukarda belirtilen işlemler hakkında aşağıda belirtilen telefon numaralarından daha detaylı bilgi alınabilecektir." şeklinde ilan verilmiş olup, davacılar tarafından bu ilan üzerine 7.3.2013 tarihli ihtarla kullanılan döviz kredisi için yapılan icabın kayıtsız şartsız kabul edildiği ve borcun hesaplanarak yatırılacak hesap numarasının bildirilmesi talep edilmiş, davalı banka ise internet sitesindeki açıklamanın genel bir açıklama olduğu, icap olmadığı şeklinde cevap vermiştir.

… Bu açıklamalar doğrultusunda somut olaya gelindiğinde, davalı bankanın internet sitesinde yapılan ve yukarda aynen yazılı olan ilanla davalı banka alacaklarını tahsil etmeyi kolaylaştırma amacıyla genel nitelikli olarak borçluların başvurması halinde uygulanacak faiz oranının ve taksit miktarının ne olacağına dair açıklamada bulunmuş olup, bu açıklama sözleşmenin tüm unsurlarını (borcun miktarı, peşin mi, taksitle mi ödeme yapılacağı, peşinatın ve vadeli kısma uygulanacak faiz oranının ne olduğu) açıkça içermediği için icap niteliğinde olmayıp ancak icaba davettir. Bu davetten sonra borçluların başvurması halinde tarafların bir araya gelerek borcun ödenmesi şekline yönelik esaslı unsurlarda anlaşmalarıyla sözleşme kurulmuş olacaktır.

Bu itibarla, mahkemece, davalı bankanın internet sitesinde yapmış olduğu açıklamanın icaba davet olarak nitelendirilerek uyuşmazlığın çözülmesi gerekirken, bu açıklama hatalı yorumlanarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir. …”

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X